türkiye’de kumar yargı yetkisi sorunu 1

türkiye’de kumar yargı yetkisi sorunu 1

VERGİ HUKUKU AÇISINDAN YASAK FAALİYETLER

Hangi cezalar için disiplin  notundan ne miktarda düşüleceği yönetmelikte belirtilir. [20]   Aynı yöndeki astsubaylara yönelik düzenleme 94. İdari işlemde şekil, öncelikle iradenin açıklamasının dış dünyaya yansıyan maddi yönünü ifade etmektedir. Bunun yanında, işlemin yapılmasında izlenen yol ve yöntemleri de ifade etmektedir.[864] Şekil, gerek işlemin varlığını ispata yaraması, gerekse hangi makam,  merci ve nasıl yapıldığını göstermesi bakımından önemli bir unsurdur\. Lüks kumarhane dünyasına dal ve büyük kazançlar elde et paribahis\. Taraf ve vekillerine incelettirilemeyecek nitelikteki bilgi ve belgeler; bulundukları yer itibarıyla taraf ve vekillerine açık olan diğer evraktan ayrılamaz nitelikte iseler, taraf ve vekillerine incelettirilecek suretleri, ilgili bölümleri idare tarafından karartılarak ayrıca gönderilir. Yukarıdaki düzenlemelerden anlaşıldığı üzere, asker kişilerin düşünce açıklama ve yayma hürriyetinin önemli ölçüde sınırlandığını, bu sınırlamanın millî güvenlik ve kamu düzeni amacıyla gerçekleştirildiği görülmektedir. Norm çatışmasının niteliği açıklığa kavuşturulduktan sonra yeni bir sorun ortaya çıkmaktadır.

Söz konusu karar, ilgilişirkete ve ticaret sicili müdürlüğüne ayrıca tebliğ edilir. (6) Askerî mahâllerde yapılacak elkoyma işlemi, hâkim veya Cumhuriyetsavcısının istem ve katılımıyla askerî makamlar tarafından yerine getirilir. (4) Zilyedliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı değerlerineelkonulan kimse, hâkimden her zaman bu konuda bir karar verilmesiniisteyebilir. (2) Kolluk görevlisinin açık kimliği, elkoyma işlemine ilişkin tutanağageçirilir. C) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğindemeslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontroltedbirlerine uymak. B) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içindedüzenli olarak başvurmak. (2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî kontrol veya tutuklamanınartık gereksiz olduğu kanısına varacak olursa, şüpheliyi re’sen serbestbırakır. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğinde şüpheli serbest kalır.

  • Değişiklik sonrası aylık kesilmesi cezası üsteğmen ve daha üst rütbeli subaylar tarafından verilebilmektedir.
  • Disiplin, örgütlenmiş bir toplulukta, gerek hizmetlerin iyi bir şekilde görülmesi, gerekse fertlerin davranışlarını kontrol etmesi bakımından, kuralların hâkim kılınmasıdır.
  • Bu husus özellikle UCM üyesi ülkelerden Ürdün’ün bağışıklık ilkesi gereği El-Beşir’i tutuklamaktan imtina etmesine müteakip başlayan hukuki tartışmalarda ve UCM’nin ilgili kararlarında öne çıkmıştır.

Boşanma davası, eşlerden birinin yerleşim yerinde veya eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer “Aile Mahkemesi”nde açılır. Evlilik en az bir yıl sürmüşse ve eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde; hakim, tarafları bizzat dinler ve boşanmanın mali sonuçları (nafaka, tazminat v.s) ve çocukların durumu hakkında taraflarca düzenlenen düzenlemeyi uygun bulur ise tarafların boşanmasına karar verir. Boşanma sürecinin, tarafların en az zarar görmesi ile tamamlandığı ve en kısa sürdüğü hal de budur. Diğer hallerde ise, tarafların dinlenmesi, delillerin toplanması gibi somut olayın özelliğine göre boşanma davası uzayabilmekte ve kimi zaman bir seneden çok daha fazla sürede sonuçlanabilmektedir. Serbest bırakılma ilgilinin yargılama süresince duruşmada hazır bulunmasını veya hükmün yerine getirilmesini sağlamak için bir güvenceye bağlanabilir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…)[9] kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Boşanma avukatınızın varlığı duruşmada konuşma ya da beyanda bulunma hakkınızı ortadan kaldırmaz. İlk duruşmada gerek tarafların kendileri için gerekse müşterek çocuklar için tedbir nafakasına ilişkin bir karar verilecektir. Taraflar dilekçe ekinde bir kısım belgeler sunmuş olabilir. Anlaşmalı boşanma davasında,  tarafların avukatı bulunsa bile tarafların bizzat duruşmada hazır olmaları, boşanma konusundaki iradelerini serbestçe, hiçbir baskı altında kalmadan açıklamaları gerekmektedir. Bu husus anlaşmalı boşanma davalarını çekişmeli boşanma davalarından ayıran en önemli özelliklerden bir tanesidir.

– (1) Yukarıdaki maddelere göre her biri değişik mahkemelerin yetkisiiçinde bulunan bağlantılı ceza davaları, yetkili mahkemelerden herhangibirisinde birleştirilerek görülebilir. (2) Bununla birlikte Cumhuriyet savcısının, şüphelinin veya sanığınistemi üzerine Yargıtay, suçun işlendiği yere daha yakın olan yer mahkemesineyetki verebilir. – (1) Bağlantılı suçlardan her biri değişik mahkemelerin görevinegiriyorsa, bunlar hakkında birleştirilmek suretiyle yüksek görevli mahkemededava açılabilir. 2 Nisan’da Fenerbahçe için önemli kararlar alacaklarını yineleyen Koç, “Fenerbahçeliler, böyle bir ortamın içerisindeyiz. 2 Nisan’da hep beraber Allah’ın izniyle gerekli sayıları da toplayıp canımızdan çok sevdiğimiz Fenerbahçe için önemli kararlar alacağız. Ligden çekilirsin, çekilmezsin ama arada alınacak o kadar başka kararlar var ki, bunu beraber yapmalıyız. Aynı hakemler, aynı federasyon, aynı kurullar, aynı pespayelik, ne gerek var’ diyenler var. ‘Faaliyetleri durduralım, o ligde, bu ligde takımlarla birleşelim’ diyenler var. Faili meçhul durum ortadan kalkana kadar’ diyenler var. Biz bunların hepsinin ekonomik ve hukuki boyutlarını 2 Nisan’da sizlere anlatacağız. Çok tarihi bir dönemeçten geçiyoruz” diye konuştu. Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları ve Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca; bu web sitesinde yer alan çalışma alanlarımız ve sair içerik kapsamında verilen bilgiler genel ve sınırlandırılmış olup, hiçbir şekilde hukuki mütalaa, telkin ya da tavsiye olarak değerlendirilemez.

Bu da kanun koyucunun amacına aykırı bir uygulama meydana getirecektir (Yıldırım, Askeri disiplin, s.89-90). AYİM disiplin cezasının iptali ve yok hükmünde sayılması için dava açtıktan sonra emekli olan bir subayla ilgili davada davanın konusu kalmadığından bir karar vermeye yer olmadığı kararı vermiştir. AYİİM yaptığı incelemede davacının şahsi dosyasında herhangi bir disiplin cezası ve buna dayanak olacak bir belge bulunmadığını tespit etmiş ve davanın konusunun bulunmadığını belirterek davanın esası hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir[905]. Disiplin cezasının tesisinde savunma hakkının tanınmamasının esaslı ve kurucu bir şekil şartı olup, hiç şüphe yok ki yasal metinlerde yer almasa bile, gerek ülkemizde, gerekse evrensel öğretide ve uygulamada savunma hakkı hukukun temel ilkelerinden kabul edilmektedir [869]. Bununla birlikte, Anayasanın 129/3 ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 175. Maddeleri hükmü ile savunma hakkına pozitif hukukta da yer verilmiş bulunmaktadır.

– Rütbenin geri alınması cezası 30 uncu maddede yazılı hallerde erbaşlar hakkında uygulanır. Maddesinde “mülki görevleri sırasında disiplin cezasını gerektiren fiilleri” ibaresi kullanılmışsa da, bu fiillerin ne olduğu belirsizdir. [250] Madde 187 – Bir cezalı ordudan ayrılırsa evvelce verilen disiplin cezasının infazı veya ikmali caiz değildir. Şu kadar ki cezanın ikmaline kadar ordudan terhisi sonraya bırakılabilir. [23]   MADDE 16 – Yüksek Disiplin Kurulu, Harp Okulu Komutanının başkanlığında; dekan, öğrenci alay komutanı, kurmay başkanı ve disiplin subayından oluşur. Yüksek Disiplin Kurulu; Kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin ile ilgili safahatını ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, okuldan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine karar verir. Okulla ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar, ilgili kuvvet komutanının onayı ile yürürlüğe girer. Sonuç olarak askeri disiplin hukuku, yeni Anayasa değişiklikleri, AİHS hükümleri ve AİHM kararları dikkate alınarak yeniden tek bir kanun çatısı altında düzenlenmeli, disiplin hukuku sadece mevzuat bazında değil tüm bileşenleriyle yeniden düzenlenmeli, günün koşullarına uygun çağdaş bir görünüme kavuşturulmalıdır. AYİM Uygulamaları bakımından disiplin cezalarının şekil yönünden denetimini, savunma hakkı ve disiplin cezalarının tebliği alt başlıklarında incelenecektir. Kanaatimizce bu olaydaki eylem de disiplin tecavüzü kabul edilemez.

Maddesindeki disiplin cezalarını kasteddiğini söylemek zordur[576]. Katıksız hapis kısa hapis cezalarının biri ve en ağırıdır. Mahkeme hükmü veya disiplin âmirinin buyruğu ile verilebilir. Erbaş ve erler, bir de askeri Ceza Kanununun 164. Maddesinin B, C ve D fıkralarında yazılı kimseler hakkında uygulanır. Yukarı haddi yirmi bir gündür Bu ceza hapis odasında tek başına geçirilir.

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *